Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
241 postów 589 komentarzy

Co nam niesie los?

Docent zza morza - Ostrzegam - powielanie kremlowskich majaków akceptuję tylko z dopiskiem "jako rosyjski agent wpływu" - inaczej wypad. O ich metodach, chwytach i argumentach - patrz: http://prognozydocenta.salon24.pl/630598,jak-sobie-radzic-z-ruskim-trollem

Czy możliwe jest uratowanie Europy zainfekowanej islamem?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bo muzułmanów to jest już u nas ponad 20 milionów, czyli przekraczają granicę 5%...

Muzułmańskich zamachów terrorystycznych będzie przybywać,

gdyż okazały się niezwykle skuteczną bronią przeciw Zachodowi.

Bo w świecie dzisiejszych mediów każdy kolejny zamach przybliża okrutną prawdę

- wystarczy zabić jednego - by zastraszyć miliony...

A terror nigdy nie jest celem sam w  sobie - ale zawsze służy do osiągania celów.

Ale powiedzmy sobie szczerze – czy naprawdę istnieją dobrzy i źli muzułmanie; dobrzy i źli islamiści? - i wtedy "dobry islamista" (dążący – jeśli trzeba, to siłą i przemocą - do poddania islamowi wszystkich krajów na ziemi i wszystkich sfer tamtejszego życia) jednak grzecznie zostaje w swym rodzinnym kraju, a "zły islamista" to pozwala się wyeksportować/ zaimportować, aby to samo czynić "u nas”?

Ale chwileczkę, czym tak naprawdę różni się ”umiarkowany muzułmanin" od ”zradykalizowanego dżihadysty”…?

image

 

  image

Bo celem islamu i jego wyznawców jest zdominowanie nowego terytorium i poddanie go islamskiemu prawodawstwu, tak, by mógł tam zapanować islamski pokój - a do tego czasu tereny te traktowane są jako obszar wojny...

I wyznawcy Proroka nie ustąpią, dopóki nie wprowadzą islamu tam, gdzie się pojawili - bo islam to religia podboju i wojny...

A może prosta prawda jest taka, że żadna forma islamu nie jest kompatybilna z innymi cywilizacjami i każdy wzajemny kontakt zawsze musi skończyć się konfliktem oraz zwycięstwem kultury prymitywniejszej i mniej wymagającej od swoich członków?

A kto obiecuje mniejsze podatki oraz swą wizją raju (ale tylko dla panów) przebija wszystkich...?

image

image

image

Co ciekawe, sami  muzułmanie w zasadzie to wcale się nie kryją ze swoimi planami, bo istnieje przecież cała masa doświadczeń historycznych, jak traktowali wcześniej podbite narody i kultury. Jak równie, że ż zawsze stosowali tę samą, bardzo skuteczną taktykę - to tylko blokada informacyjna w "naszych" mediach nie pozwala nam dziś dostrzec całości obrazu.

image

image

Warto dodać do tej listy Indonezję  – dziś największy muzułmański kraj na świecie – gdzie, zanim pierwsi kupcy muzułmańscy pojawili się tam w XII wieku, dominowali wyznawcy hinduizmu i buddyzmu, którzy stopniowo padli ofiarą islamskiej podstępnej agresji (bo na wojnie fortele są zawsze mile widziane) - a islamska doktryna podstępu i oszukiwania przeciwnika (a jest nim każdy "niewierny") nosi nazwę "takkija". Czyli wszędzie dotąd na świecie wyglądało to z grubsza tak:

image

"Spójrz­my teraz jak zmie­nia­ją się mu­zuł­ma­nie za­leż­nie od li­czeb­no­ści w danym kraju.

Do­pó­ki po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów po­zo­sta­je w oko­li­cach 1% są oni po­strze­ga­ni jako ko­cha­ją­ca pokój mniej­szość a w pra­sie i fil­mach pod­kre­śla­na jest ich barw­na od­mien­ność.

W prze­dzia­le 2% do 3% muzuł­ma­nie za­czy­na­ją od­róż­niać się od in­nych mniej­szo­ści. Za­czy­na­ją być wi­docz­ni jako człon­ko­wie gan­gów ulicz­nych i w wię­zie­niach i zaczyna­ją ho­no­ro­we za­bój­stwa. Po­ja­wia­ją się też pierw­sze symp­to­my naduży­wa­nia środ­ków z po­mo­cy spo­łecz­nej.

Po­wy­żej 5% za­czy­na być za­uwa­żal­ny silny (nie­pro­por­cjo­nal­ny do ich li­czeb­no­ści) wpływ na społeczeń­stwo. Na­ci­ska­ją na wpro­wa­dze­nie żyw­no­ści halal (czy­ste­go wg. is­lam­skich stan­dar­dów), dzię­ki czemu wy­mu­sza­ją po­ja­wie­nie się dużej licz­by miejsc pracy dla mu­zuł­ma­nów. Po­ja­wia się seria żądań do sieci han­dlo­wych o wpro­wa­dze­nie tej żyw­no­ści na rynek, czę­sto wzmocnio­na groź­ba­mi.

Po­wy­żej 10% rząd pań­stwa zmu­sza­ny jest do uzna­nia ich prawa do sądów Sza­ria­tu czyli prawa is­lam­skie­go, je­dy­ne­go któ­re­go oni prze­strze­ga­ją. Do­ce­lo­wo Islam dąży do tego, aby cały świat był są­dzo­ny wg. prawa Sha­ria­tu. Na­stę­pu­je wy­raź­ny wzrost bez­pra­wia, po­ja­wia­ją się mu­zuł­mań­skie getta gdzie nawet uzbro­jo­ne pa­tro­le po­li­cji boją się cho­dzić. Rząd za­czy­na tra­cić kon­tro­lę nad sy­tu­acją. Ja­ki­kol­wiek pre­tekst może do­pro­wa­dzić do roz­ru­chów, pa­le­nia sa­mo­cho­dów i napaści na nie-mu­zuł­ma­nów.

Po­wy­żej 20% za­czy­na­ją się de­mon­stra­cje siły, pod­pa­le­nia szkół, szpi­ta­li, sa­mo­cho­dów, sy­na­gog i ko­ścio­łów. Większość osa­dzo­nych w wię­zie­niach to mu­zuł­ma­nie. Do­tych­czas sporadycz­ne grupy pa­ra-mi­li­tar­ne dżi­ha­dy­stów za­czy­na­ją dzia­łać w świe­tle dnia, czę­sto wy­pie­ra­jąc z mu­zuł­mań­skich dziel­nic prawa sza­ria­tu lo­kal­ne siły po­rząd­ko­we.

Po­wy­żej 40% można się spo­dzie­wać regularnych ma­sakr i ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych. Or­ga­ni­za­cje paramilitarne kom­plet­nie rzą­dzą nie­któ­ry­mi te­re­na­mi. Trwa­ją także upro­wa­dze­nia nie­wier­nych ko­biet, gwał­ty oraz uta­jo­ne nie­wol­nic­two.

Po­wy­żej 60% na­stę­pu­ją ni­czym nie ogra­ni­cza­ne prze­śla­do­wa­nia niewier­nych i spo­ra­dycz­ne ma­so­we mordy. Prawo Sza­ria­tu wpro­wa­dzone jest w skali ca­łe­go kraju. Nie­wier­ni są zmu­sza­ni do pła­ce­nia podat­ku „za ochro­nę” tzw. Jizya oraz czę­sto re­kwi­ro­wa­ny jest ich majątek. Następ­nie na­stę­pu­je ma­so­wy exo­dus nie-mu­zuł­ma­nów z kraju.

Po­wy­żej 80% po­ja­wia­ją się czyst­ki i mordy kie­ro­wa­ne z po­zio­mu państwo­we­go.

W po­bli­żu 100% na­stę­pu­je tzw. Mu­zuł­mań­ski Pokój (stąd Islam jest znany jako „Re­li­gia Po­ko­ju”) czyli „Dar-es-Sa­la­am”, co zna­czy „Is­lam­ski Dom Po­ko­ju”.

We­dług wo­jen­nej dok­try­ny is­la­mu po­wi­nien być wtedy pokój, gdyż wszy­scy są już mu­zuł­ma­na­mi i nie ma już po­wo­dów do za­bi­ja­nia. Jed­nak, jak wspo­mnia­łem wcze­śniej, nawet to nie jest do końca praw­dą gdyż mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją two­rzyć różne grupy o róż­nej ra­dy­ka­li­za­cji i za­czy­na­ją mor­do­wać się na­wza­jem z róż­nych po­wo­dów."

To wpis kol. "Lis Kula 67" - w komentarz do notki kol. "Miarka" - => Przyczyna zamachu w Barcelonie

A  zmiany i ograniczenia w życiu codziennym czekające "niewiernych" dobrze opisane są na stronie => "Islam bez tajemnic"

Wyznawca islamu wykorzysta każdy podstęp i każde narzędzie technologiczne - robiąc wrażenie "wielce postępowego" - byleby narzucić reszcie świata swoją bezkompromisową, średniowieczną wizję raju na ziemi, i tak będącego jedynie przystankiem w drodze do raju prawdziwego oraz wszelkich czekającym tam na wiernych "nagród i bonusów"...
 

image

Ustępstwa i "tolerancja" są drogą donikąd, bo wyznawcy islamu nie spoczną, dopóki nie spełnią swego zadania, objawionego im przez Proroka i zleconego przez samego Allacha - podbicia dla Niego całej kuli ziemskiej...

P.S. Cóż więc może Polska dziś zrobić?

Nie piszę o dalszym blokowaniu importu muzułmanów z obozów na terenie Włoch i Grecji, bo to sprawa oczywista...

Wydaje mi się, że naszą racją stanu dziś i jutro są następujące kroki:

1 - naciskać w ramach UE na uszczelnienie granic zewnętrznych i powstrzymanie napływu nowych "uchodźców" (uciekający przed wojną status ten tracą opuszczając obszar pierwszego bezpiecznego kraju - czyli dla Syryjczyków - Turcji, Libanu i Jordanii; prawo międzynarodowe zabrania wędrowania po świecie i szukania sobie "lepszych warunków azylu", a ponad 90% docierających dziś do Europy Afrykanów to migranci ekonomiczni);

2 - dalej wspierać "na miejscu" ofiary wojny syryjskiej;

3 - doprowadzić do odesłania tych niedawno przybyłych:

4 - dążyć do zdelegalizowania islamu na terenie kraju oraz UE (z wyjątkiem tradycyjnych, historycznych i już ucywilizowanych wspólnot, jak nasi Tatarzy)

5 - zabiegać o relokację do krajów ojczystych tych muzułmanów, którzy przybyli do Europy w ostatnich dekadach (bo dzieci i wnuki wcześniejszych imigrantów są dziś największym zagrożeniem).

Jednym słowem - konieczne jest wykolejenie i powstrzymanie Planu Kalergi od lat zmierzającego do zrobienia z naszego kontynentu obszaru zamieszkałego przez "euroazjatycko-negroidalną rasę przyszłości", którą na gruzach państw narodowych będzie totalitarnie zarządzać brukselska "nadzwyczajna kasta".

=> Precz z brukselskim multikulti!

P.S. 2 Należy też czujnie obserwować "naszych" Czeczenów, bo i wśród nich zaczęły się pojawiać głosy, że i "Polska już należy do świata islamu" - bo wyznawcy Proroka już tu dotarli...

P.S. 3 Ponadto islam ma zostać wykorzystany do rozpętania TRZECIEJ WOJNY SWIATOWEJ - zgodnie z => masońskim Planem Trzech Wojen i każdy dzień naszej bierności tylko przybliża tę katastrofę...

image

image

 

KOMENTARZE

 • Dla krajów zachodnich
  Tak za Odrą jak i południa nie ma już ratunku.
 • @@@!
  Oficjalnie Austria nie weźmie nachodźców bo przybysze kosztują ich 8 miliardów euro.

  https://www.epaper-oesterreich.at/shelf.act?filter=CITYW&s=908.578377351028
 • @@@!
  Petycja kierowana do sąsiadów zza Odry i Nysy Łużyckiej....Nie osiedlajcie swoich nowych lokatorów na terenach położonych na wschód od historycznie wytyczonej przez samego Karola Wielkiego granicy "Limes Sorabicus" ...
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Limes_Sorabicus

  UE zapomniała, że od 1989 roku czerpała olbrzymie zyski skutkiem złodziejskiej prywatyzacji, po wstąpieniu Polski do UE przyznane fundusze unijne dla Polski w 80% wracały z powrotem do UE. Obecnie UE jest tworem zdegenerowanych i skompromitowanych w swoich macierzystych krajach polityków. Jest na pasku Niemiec, nie posiada ani jednego żołnierza, stosunki z NATO po wyborze Donalda Trumpa są bardzo napięte. A my jako Polska budujmy swój przemysł obronny, modernizujmy nasze wojsko i pilnujmy swoich polskich granic. Co dalej? - proste rozwiązanie - referendum w Polsce w odniesieniu do pozostania w UE. Nie można być w obozie, który chce nasłać na nasz kraj hordy barbarzyńców. Uważam, że tej alternatywy UE bardzo się obawia, stąd takie poparcie dla poczynań "jurgitelników" z "królikiem Europy" na czele, a TS? - jeszcze kilkanaście zamachów terrorystycznych a będzie popierać Polskę, Węgry i Czechy.
 • Los niesie rzeczy trwożne i islam nie jest zagrożeniem nr 1
  Nowa kolekcja na rok 2018 r zaprezentowana prze niestety znanego projektanta mody Thoma Brownea https://en.wikipedia.org/wiki/Thom_Browne

  http://www.satisfashionug.com/wp-content/uploads/2017/06/Cover-644x400.jpg

  http://www.satisfashionug.com/wp-content/uploads/2017/06/FB_IMG_1498679180932.jpg

  http://www.satisfashionug.com/wp-content/uploads/2017/06/FB_IMG_1498679160066.jpg

  http://www.satisfashionug.com/wp-content/uploads/2017/06/FB_IMG_1498679167370.jpg

  http://www.satisfashionug.com/wp-content/uploads/2017/06/FB_IMG_1498679059883.jpg

  http://www.satisfashionug.com/wp-content/uploads/2017/06/FB_IMG_1498678927507.jpg
  http://www.satisfashionug.com/trend-alert-dress-shirts-maxi-dresses-pleated-skirts-and-high-heels-for-men/

  Thom Browne uważa że skoro kobiety z wielkim sukcesem od dziesięcioleci ubierają się w takie elementy garderoby które kiedyś były wyłącznie męskimi to cytaty z kobiecych ubiorów bardzo ożywią modę męską.Początkowo będzie to dziwiło ale z czasem stanie się to tak oczywiste jak krawat jako ozdoba damskiej koszuli.
  Kuźwa! niech już może przyjdą te muzułmany.
 • @ikulalibal 11:14:14
  Sekretutki?
 • @Docent zza morza
  Unia Jewropejska staje się w zastraszająco szybkim tempie reżimem totalitarnym. Kolejnym totalitarnym, marksistowskim tworem gnębiącym wolność, niezależność, i swobody obywatelskie. Dlatego musi zostać definitywnie zniszczona tak jak został zniszczony stalinizm.
 • @Docent zza morza
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/terrorysci-print-screen-750x430.jpg
  Jak „kulturowo ubogacono” Belgię? Skala prokuratorskich spraw o podłożu terrorystycznym poraża. Oto dramatyczne w skutkach efekty „kulturowego ubogacania” Belgii. Z najnowszych ustaleń wynika, że od początku roku belgijska prokuratura wszczęła już 189 spraw związanych z terroryzmem. Oznacza to, że średnio śledztw dotyczących działań terrorystów jest ok 23 miesięcznie. Wymiar sprawiedliwości stwierdza, że obecnie nie widzi żadnego spadku zagrożenia terrorystycznego.
  Jak się okazuje w 2015 roku, kiedy wielu islamistów z belgijskimi paszportami wyruszyło na dżihad do Syrii, prokuratura federalna otworzyła 313 postępowań, czyli 26 miesięcznie. W zeszłym roku było ich co miesiąc 22.

  Prokuratura federalna, która ściga przestępstwa terrorystyczne w całej Belgii, na podstawie prowadzonych spraw twierdzi, że zagrożenie terrorystyczne nadal pozostaje duże. Odzwierciedla to obowiązujący w kraju alert, który jest utrzymywany na wysokim, trzecim poziomie w czterostopniowej skali.

  W prokuraturze federalnej pracuje obecnie 32 prokuratorów, z czego 12 zajmuje się wyłącznie ściganiem terroryzmu. Od stycznia 2015 roku doprowadzili oni do postawienia przed sądem 289 terrorystów.

  W toku jednego ze śledztw udało się ustalić miejsce składu broni terrorystów. W garażu w brukselskiej dzielnicy Anderlecht znajdował się potężny arsenał oraz istna kolekcja policyjnych mundurów i sygnalizatorów świetlnych montowanych na samochodach.

  Śledczy nie mają wątpliwości, że wykrycie magazynu z bronią we współpracy ze służbami bezpieczeństwa przyczyniło się do udaremnienia planowanego przez terrorystów zamachu na dużą skalę.

  Wśród 189 nowych dochodzeń w tym roku są sprawy różnej wagi. Z ustaleń prokuratury wynika, że terroryści działający na terenie Belgii są coraz młodsi, a także, że coraz więcej z nich radykalizuje się bez wyjazdów do Syrii, by walczyć w szeregach dżihadystycznego Państwa Islamskiego.
  Ps..Islamiści tak samo jak sowieci nie znoszą zdrajców swojego kraju, te ataki będą coraz częściej się powtarzać w wymienionych krajach bo IS gardzą tymi narodami zdrajców z zachodu. Gdyby do nas weszli ISIS na pierwszy ogień pójdą kodomici, pederaści, sodomoci, tylko oni nie potrafią tego zrozumieć bo są za durni na to.
 • @Docent zza morza 11:22:00 Polecam!
  Murzyni, czyli kulturowego „ubogacenia” Europy część pierwsza

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/murzyni-czyli-kulturowego-ubogacenia-europy-czesc-pierwsza-2017-08
 • @Docent zza morza 11:22:00
  Muzułmanie czyli kulturowego „ubogacenia” Europy część druga

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/muzulmanie-czyli-kulturowego-ubogacenia-europy-czesc-druga-2017-08
 • @Docent zza morza 11:22:00
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a96.jpeg

  Oto jak wygląda aukcja kobiet na niewolnice seksualne. Dżihadyści więzili je nawet w kościołach. W internecie znalazło się zdjęcie, które zostało wykonane przez jednego z dżihadystów. Jego historia jest tragiczna. Zdjęcie zostało odnalezione na telefonie komórkowym należącym do dżihadysty, który został zabity w irackim mieście Al-Ahirqat.

  Pokazuje ono kobietę, która klęczy przed grupą arabskich mężczyzn, którzy uczestniczą w licytacji kobiety, która ma zostać zakupiona jako niewolnik seksualny. Zdarzenie miało mieć miejsce w Arabii Saudyjskiej, gdzie takie aukcje, organizowane przez organizacje terrorystyczne, nie są niczym nowym.

  Nasz oficer śledczy był przerażony znalezionymi zdjęciami. Uważamy, że jest na nich Irakijka (z mniejszości etnicznej Yazidi), która została niewolnicą seksualną – powiedział rzecznik brytyjskiej armii.

  Podobne zdjęcia zostały znalezione na wielu telefonach komórkowych – dodał.

  Sprzedaż i przeznaczanie do gwałtów kobiet, w tym także z grupy Yazidi, nie jest rzadkością na Bliskim Wschodzie. Według wyznań dżihadystów mężczyźni mają do dyspozycji nawet kilkaset kobiet, z którymi mogą zrobić właściwie wszystko.

  Ammar Hussein, schwytany w lutym, opowiadał o tym, że zgwałcił ponad 200 kobiet i zabił około 500 osób, w ciągu 3 lat działalności w Państwie Islamskim. Młody mężczyzna potrzebuje tego. To normalne – mówił.

  Fox News poinformowała wczoraj, że że dżihadyści wykorzystywali budynek prawosławnego kościoła w Mosulu jako więzienie dla ok. 200 jazydek, z których uczynili niewolnice seksualne. „Znaleźliśmy ich kwestionariusze osobowe, w których znalazły się informacje na temat ich wieku, stanu cywilnego, tego, czy są dziewicami” – mówił informator stacji, porucznik irackiej armii Waseem Nenwaya.

  Kościół św. Eframa został zbezczeszczony przez dżihadystów po zajęciu miasta. Z jego kopuły zrzucono krzyż, a ze środka usunięto wszystkie chrześcijańskie symbole religijne. ISIS ogłosiło, że od kościół został zamieniony na „meczet mudżahedinów”. Fox News przypomina, że spośród 6500 jazydek, które zostały zmuszone do poślubienia dżihadystów lub zostały niewolnicami seksualnymi, wciąż nie odnaleziono ok. 2 tysięcy.

  Źródła: thesun.co.uk

  P.S. Ocalona Jazydka: byłam gwałcona każdego dnia przez sześć miesięcy:


  https://youtu.be/XDniN3k5aQ8
 • @Docent zza morza 11:22:00
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a94.jpeg

  „Nic nam nie zrobicie”....” Nic nam nie zrobicie bo gdy zastosujecie wobec nas niedemokratyczne reguły, to przestaniecie być demokratami…” – z telewizyjnego wywiadu w BBC wielkiego muftiego Londynu. (…„Błędy chrześcijańskich rządów ukażemy w tak jaskrawych kolorach i taki do nich wpoimy wstręt, że ludzie będą woleli żyć w stanie poddaństwa, aniżeli powrócić do stanu osławionej wolności, która ich zmęczyła i wyczerpała do gruntu. Ciągłe niepotrzebne zmiany, do których przyczyniliśmy się, podkopując państwowe istnienie gojów, tak się ludziom uprzykrzą, że będą woleli znosić nowy ład, aniżeli przeżywać znowu te straszne troski i niepokoje, które znosić musieli („Protokół 14”- „Protokoły Mędrców Syjonu”).

  Jerzy Kleban

  Kiedy w 1964 r. po wyborczej porażce konserwatystów, Enoch Powell, otrzymał od Edwarda Heatha stanowisko ministra obrony w swoim gabinecie nic nie wróżyło, że 1968 r. zostanie zmuszony do dymisji. Jej przyczyną było przemówienie, zwane „mową o rzekach krwi” (Rivers of Blood speech) jakie wygłosił 20 kwietnia tegoż właśnie roku w Birmingham – Powell skrytykował w niej przegłosowany przez socjalistyczną większość „Race Relations Act”, który znosił jakąkolwiek dyskryminację rasową w Wielkiej Brytanii.

  Dlaczego wyrzucono go z rządu w czasach, w których jeszcze się nie zaczęła masowa inwazja muzułmanów z Pakistanu, Bliskiego Wschodu i z Afryki?

  Stało się to pod wpływem „jastrzębi” churchillowskich – formacji niby to konserwatywno-liberalnej (naprawdę masonów „rytu szkockiego”) i wypełniających dyrektywy jakobińskiego „Wielkiego Wschodu”. Tym samym te brytyjskie „prawicowe jastrzębie” szły w awangardzie… najgorszych, chazarskich globalizarorów.

  Sam, udający ”konserwatywnego liberała” Churchill, wywodził się z socjalistycznego „Towarzystwa Fabiana”, był masonem i miał ręce aż po pachy unurzane we krwi swoich ofiar – poświęconych bez najmniejszego wahania na masońskim ołtarzu idei…

  Dyskusje w masmediach na temat nachodźców uderzają niesamowitą wprost, diaboliczną obłudą: ”dziennikarze śledczy” czołowych „prawicowych” gazet, wijąc się jak dorodne piskorze, bojąc się lewicowego (i swoich „prawicowych” przełożonych) „postępowego” stempla czynią wszystko by się tylko nie narazić na epitet „wyznawców teorii konspiracyjnych”, „anty-masonów” i „faszystów”.

  Przedstawiają oni problem narastającego terroryzmu islamskiego tylko w kategoriach czegoś z czym „trzeba się pogodzić” i co „nie może nas przepełnić strachem”. Mówią ci ludzie, że ”trzeba żyć jakby nic nie zaszło aby terroryści nie odnieśli wrażenia, że nas zastraszyli”, że „Europa musi zrozumieć,…”, że „służby specjalne muszą zwiększyć operatywność, że „elity europejskie muszą zrozumieć”, itp… – pusta, bez sensu czcza gadania, wywołująca u wielu słuchaczy skutek odwrotny od zamierzonego.

  „Gadające głowy” od świtu do późnej nocy w narzuconym im odgórnie tonie i stylu bredzą w kółko wciąż o tych „europejskich elitach” nie nazywając rzeczy po imieniu: że te „elity europejskie” to sterowana przez loże, masoneria, grupująca w swoich szeregach najgorsze odpadki naszej Cywilizacji Łacińskiej.

  Budzą tym u słuchaczy coraz głębszą niechęć do wszystkich „prawicowych” gazet i kanałów telewizyjnych. Ale może być i tak, że ci „śledczy dziennikarze” po prostu już nie potrafią inaczej rozumować i mówić?

  Może niepostrzeżenie zostali ukąszeni przez marksizm?

  Może, pozbawieni katolickiego fundamentu zupełnie nieświadomie przyjęli część prawd masonów i naprawdę dziś wierzą w to, że „Europa w końcu zrozumie”?

  Tylko JEDEN uczestnik panelu dyskusyjnego (żałuję bardzo, że nie zapamiętałem jego nazwiska) przypomniał słowa naszego wielkiego historiozofa, prof. F. Konecznego, że „żadne społeczeństwo, pragnące harmonijnego rozwoju nie może być cywilizowane na dwa różne sposoby”, że nachodźcy islamscy „są śmiertelnym zainfekowaniem wprowadzanie w „Cywilizacji Łacińskiej”…

  Jaka była reakcja prowadzącego program pisowskiego „prawicowca” i innych uczestników na jego słowa?

  Ano taka, że prowadzący błyskawicznie… zmienił temat i pokazał zdjęcia… z Barcelony…

  A przecież sprawa zakończenia terroryzmu jest naprawdę idiotycznie prosta do rozwiązania: wystarczyłoby po prostu zerwać stosunki ze światem muzułmańskim. Cały ten muzułmański świat nie tylko, że kompletnie nic prócz mordów nie wniósł w przeszłości do ogólnoludzkiej kultury, to także i dziś pozostaje dokładnie na tym samym – a może nawet niższym-stopniu rozwoju „kulturalnego”. Bo czyże innym jak nie regresem jest mordowanie dzieci?

  Gdy porównamy wpływu eksportowe świata muzułmańskiego (bez wpływów ze sprzedaży ropy naftowej), przeliczony na brzęczącą monetę zauważymy, że jest on zaledwie równy …eksportowi małej Finlandii.

  Także „osiągnięcia kulturalne” muzułmanów są globalnie prawie równe zeru – nie wnieśli nic do ogólnoludzkiego dorobku ani w dziedzinie filozofii, ani nauk przyrodniczych, ani humanistycznych (mówienie o dorobku „islamskiej myśli filozoficznej ” jest równie prawdziwe jak mówienie o „ filozoficznych” dokonaniach mrówek), ani obyczajów, mody, techniki wojskowej – czegokolwiek, co jest dla naszego kręgu cywilizacyjnego gradientem osiągnięć rozwoju społecznego.

  Jest to więc według naszej miary świat kompletnie skamieniały i niereformowalny – skansen, o którym oni sami mówią, że jest „najlepszy bo uformowany podług myśli Allaha.” Ponieważ jest to świat „ boskich praw”, to jest zupełnie jasne, że powinny one objąć także całą ludzkość, a więc także „świat krzyżowców”.

  Dlatego muzułmanie chcą ten świat „krzyżowców” napełnić przerażeniem (podobnie jak to uczynili z Jezydami czy Chrześcijanami w kalifacie ISIS) i uczynić w nim życie dla „krzyżowców” nieznośnym.

  Ta nieskora do rzetelnej pracy bezczelna, leniwa acz mordercza hołota, dostrzega co prawda, że poziom życia „krzyżowców” jest nieporównywalnie wyższy ale tłumaczy to sobie nie tylko „odejściem krzyżowców od praw Allaha” ale także „podbojem muzułmanów i rabunkiem ich bogactw”. Zaś powodem podboju muzułmanów przez „służki szejtana” było „ odejście muzułmanów od wiary w Proroka – gdy w niego bezgranicznie wierzyli „krzyżowcy przed nimi, drżeli” bo ”islam był „potężny”.

  Taka jest nieskomplikowana prawda muzułmanów wykładana przez każdego imama po „studiach” na Al.- Azhar w Kairze czy jakimkolwiek uniwersytecie w Riadzie, w Saudarabii, odpowiadających za 98% wszystkich „duchowych przewodników prawowiernych” masowo nasyłanych do naszej Cywilizacji.

  Stąd ich prosty, logiczny wniosek: bogactwa krzyżowców należy odebrać im siłą, a ich samych zamienić w niewolników lub uczynić z nich muzułmanów.

  Aby im się to powiodło pilnuje w świecie „Zachodu” chazaro – masoneria, pragnąca …tego samego co muzułmanie czyli stworzenia „świata globalnego” z pewną, istotną różnicą: w tym „świecie globalnym” to ona, a nie muzułmanie, będzie sprawować totalne rządy.

  Skończenie z „nierozwiązywalnym” na pozór problemem nachodźców islamskich byłoby bardzo proste bez zakulisowych wpływów chazaro-masonerii – „Protokoły” mówią o tym bardzo wyraźnie.

  Gdyby nie chazaro-masoneria wystarczyłoby po prostu …izolować świat islamu. Natychmiast przerwać praktycznie nic nie dające „wymiany kulturalne”, polityczne, handlowe i naukowe stosunki. Czy uczenie małp człekokształtnych zachowań ludzkich przełoży się na jakąś „małpią tradycję” i zostanie ona przekazana przez dorosłą populację młodemu, narybkowi małpich stad?

  Prof. F. Koneczny sformułował podstawowe prawa dziejowe, których nie da się podważyć: ”Niższa cywilizacja podbija wyższą. Dopóki dana wyższa cywilizacja jest żywotna walczy z atakującą cywilizacją niższą.”

  Powinno się skończyć z dziecinadą i potraktować ten świat jako swoisty skansen i pozwolić mu rozwijać się podług własnych praw- praw skansenu. Ale stale go monitorować.

  Jednocześnie należałoby rozpocząć „relokację” muzułmanów, odsyłając ich skąd przybyli: do Afryki i na Bliski Wschód.

  Ponieważ głównie przybyli do Europy drogą morską, to tą samą drogą należy ich odesłać. Wszystko jedno do jakiego portu po drugiej stronie Morza Śródziemnego i wszystko jedno na jakich pływadłach: mogą być drewniane tratwy ale i gumowe pontony nadadzą się w sam raz także do drogi powrotnej.

  Nadzorem nad ich bezpieczeństwem mogły by się zająć te same „organizacje pozarządowe”, które ich do Europy przywiozły: mogłyby one ratować w razie potrzeby nachodźców i utrzymywać ich w afrykańskich portach. To chyba oczywiste i całkowicie „zgodne z prawami człowieka”, że po zakończeniu całej operacji członkowie tych „organizacji pozarządowych” zostaliby wśród swoich podopiecznych – to bardzo sprawiedliwe rozwiązanie.

  Najkosztowniejszy byłby przerzut nachodźców do Iranu-trzeba by opływać Afrykę, gdyż najlepiej byłoby nie korzystać z Kanału Sueskiego.

  Ale ten spory koszty transportu to zaledwie ułamek kosztów obecnie ponoszonych przez państwa europejskie na ich utrzymanie. To tyle co nic.

  Są to niestety tylko teoretyczne rozważania: piękne ale nieziszczalne. Tak się nie stanie. Możemy być spokojni! Dopóki rządzi „unią europejską” chazaro-masoneria takie rozwiązanie jest niemożliwe.

  Rozwodnienie mózgów Europejczyków i likwidacja chrześcijańskich wartości poszła w niej już tak daleko, że „obywatele unii” zatracili instynkt samozachowawczy. Dławiący uchwyt masonerii na szyjach ludzi jest zabójczym uchwytem bezlitosnego mordercy. Próba ofiar by go rozluźnić byłaby „naruszeniem praw człowieka”. Cóż za masońska przewrotność: nie jest „naruszeniem praw człowieka” bezkarne zabijanie Europejczyków w krwawych zamachach dla przeforsowania swojej zboczonej idei ale jest „naruszeniem praw człowieka” najprostsze zachowanie obronne, polegające na bezkrwawej …. „relokacji” morderców….

  Oto do czego nas doprowadziła ta bezwzględna, masońska szajka.

  Ponieważ „unii europejska” jest rządzona przez chazaro – masonerię już od czasów jakobińskiej „Wielkiej Rewolucji”, to jakakolwiek myśl o jej „zreformowaniu” jest niebotycznie śmieszna: bowiem cóż znaczą starania polskiej „elity” (w której aż roi się od masonów) politycznej by „Europa wróciła do swych korzeni”?

  Jaka jest siła tych „elit” w porównaniu zwartego , frontu europejskich elit” masońskich?

  Taka sama jaką w Polsce jest siła tzw. „Ruchu Narodowego”, który, krótko trzymany przy pysku przez, „wiedzące lepiej” polskie „elity niepodległościowe”, okazuje co 4 lata swoją „siłę” w wyborach parlamentarnych – tj. zerową! No nie: nawet 1,5%!

  Jeśli tak spojrzymy na całość problemu nachodźczego to zrozumiemy, że jego rozwiązanie w obecnej sytuacji politycznej nie jest możliwa – tak samo, jak nie jest możliwa budowa „Międzymorza” –projektu, wyglądającego co prawda świetnie na papierze ale niewykonalnego w praktyce.

  Treść „Protokołów Mędrców Syjonu” nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, że dzisiejsza „inżynieria społeczna” (polityka „unii”) jest realizowana wg. nakreślonego ponad 150 lat planu, który wg. głupawych prześmiewców… opracowała carska „Ochrana”.

  Jednak po zapoznaniu się z „Protokołami” bez trudu zauważmy ich niezwykłą aktualność i dokładne opracowanie szczegółów, co pozwala na zaszeregowanie pracowników „Ochrany” do grona wybitnych teoretyków geopolityki i „społecznej inżynierii”.

  Ale „bramy piekielne nie przemogą” – trzeba, pielęgnując na użytek prywatny najbliższych członków rodziny i przyjaciół wartości moralno-etyczne, spokojnie i cierpliwie czekać nowej „Wielkiej Wojny”…Być może, że tym razem ”kończącej wszystkie wojny”…

  Trzeba przyjąć postawę jungerowskiego Anarchy, różniącego się od masońskiego anarchisty tym, że masońskie usiłowania „stworzenia raju na ziemi’ przez sztuczne „wyrównywanie szans” metodą „klin klinem” jest godne politowania i niemożliwe.

  Ten nowy Anarcha widzi z cała ostrością i przenikliwością, pogrążony w upiornym, chocholim tańcu dzisiejszy szalony świat, zmierzający ku nieuchronnej katastrofie. Nie chce zmieniać tego obecnego świata – patrzy zimno i z nim nie walczy. Jest obojętny. Ale, akceptując jego istnienie, niewymownie nim gardzi i patrzy spokojnie na jego konanie. Dotykające go klęski napawają go radością gdyż wie, że wraz z nieuchronną wojną i klęską świata w jakim żyje, nadejdzie Nowe.

  Dopiero wtedy świat, jaki się wyłoni z krwawych oparów Nowego i wojennych zgliszcz stworzy realne możliwości budowy Nowej Europy bez masonów.

  Wtedy, gdy nadejdzie Nowe, wybije godzina wzlotu Polski i Łacińskiej Cywilizacji.

  Wtedy muzułmanie nie będą już stanowić żadnego problemu.

  Jerzy Kleban.
 • @Docent zza morza 11:22:00
  http://www.nwo.report/wp-content/uploads/2017/08/Barcelona-696x391.jpg


  Użytkownicy Twittera i Facebooka przypomnieli, że jeszcze w lutym miał miejsce w Barcelonie wielki pro-imigrancki marsz! Na wieść o krwawej łaźni, jaką urządzili w Barcelonie islamscy mordercy użytkownicy Twitter i Facebooka przypomnieli, że jeszcze w lutym miała miejsce w tym mieście wielka manifestacja w sprawie przyjmowania uchodźców. Przebiegała pod hasłem „Volem acolir” co znaczy po katalońsku „Chcemy przyjmować!”. Wzięło w niej udział według organizatorów 300 tys. osób, policyjne szacunki mówiły o 180 tys. Uczestnicy przeszli przez centrum miasta na brzeg Morza Śródziemnego, aby tam oddać hołd 5 tys. uchodźców, którzy w ubiegłym roku nie dotarli do Europy, ponieważ utonęli w drodze. Manifestację zorganizowały lewackie władze miasta z burmistrz Adą Colau na czele. Hasła wznoszone na manifestacji brzmią łudząco podobnie do pojawiających się ulicach wielu hiszpańskich miast graffiti bardzo znaczącej treści: „Turyści wynocha, uchodźcy mile widziani” oraz „Turysto jesteś terrorystą”. Najwięcej takich napisów „zdobi” mury i ściany domów na Majorce, która od wczesnej wiosny przeżywa prawdziwy turystyczny boom. Warto wspomnieć, iż w czerwcu br. ulicami Madrytu przeszła proimigrancka demonstracja. Manifestujący domagali się od hiszpańskiego rządu wypełnienia zobowiązań dotyczących relokacji uchodźców. Nieśli ze sobą transparenty z hasłami: „Dość!” i „Mosty, nie mury!”. W marszu wzięło udział kilka tysięcy osób.W ramach unijnego systemu relokacji uchodźców rząd w Madrycie zgodził się przyjąć 17,3 tys. osób z Syrii, Iraku i Libii.

  Za: https://www.nwo.report/nwo/uzytkownicy-twitter-facebooka-przypomnieli-ze-jeszcze-lutym-mial-miejsce-barcelonie-wielki-pro-imigrancki-marsz.html
 • 1*
  To są brednie wyssane z brudnego palucha żydo-katolickiego syjonisty.

  Infekowanie Europy terroryzmem "islamskim" możliwe jest jedynie z tego powodu, że jest ona chorym i cierpiącym organizmem z powodu infekcji pierwotnej. A tą pierwotną infekcją jest żydo-chrześcijaństwo oraz opanowanie Europy przez żydowskie reżimy.
 • @Rzeczpospolita 12:11:03
  Gudłaju, ile kosztowała rekonstrukcja twojej skóry na "wacku", żebyś mógł udawać goja?!
 • @kula Lis 67 12:13:47
  kolego "wacku" (a może już tylko napletku)
  cosik wam nie staje ... elokwencji
 • @Rzeczpospolita 12:38:59
  Najlepszym dowodem na ślepotę (nie chcę powiedzieć, że na głupotę) europejskiej lewicy jest ten oto event:

  http://www.dzienniknarodowy.pl/8042/wloska-feministka-nago-spacerowala-po-miescie-chci/

  W przełożeniu na nasze: to tak, jak gdyby pani Senyszyn zaczęła publicznie na facebooku zwierzać się ze swoich młodzieńczych igraszek łóżkowych licząc na to, że sprowokuje hierarchów kościoła katolickiego do krytyki sposobu, w jaki korzysta z wolności słowa, a zamiast tego stałaby się, po przetłumaczeniu jej artykułu na niemiecki, najbardziej poczytnym i najczęściej linkowanym profilem fejsbukowym wśród członków młodzieżówki niemieckich "Junge Sozialisten", którzy znaleźli świetny pretekst do polewki z leciwej Polki. Oczywiście hierarchowie KRK pierwsi wzięliby ją w obronę, apelując do Zuckerberga o wprowadzenie zakazu linkowania treści bez zgody autora.
 • @ale po co ratować Europę Zachodnią?
  Niestety (bo jednak ludzi tam mieszkających szkoda) w interesie Polski leży mocne osłabienie Europy Zachodniej która obecnie sprowadziła nas do roli kolonii.

  Gdyby traktowała nas (Polskę i całą Europę Srodkową) jak partnera a nie murzyna to gadka byłaby inna.

  Krótko mówiąc, im więcej nachodźców tam, tym lepiej dla nas. Zyskujemy czas na odbudowę po EU-ropejskiej okupacji.

  Należy tylko zawczasu przedsięwziąć środki przeciw białym uchodźcom z tych krajów, którzy na pewno pojawią się w Polsce za jakiś czas (kilka, kilkanaście lat) bo wtedy oni będą próbowali przejąć kontrolę nad Polską (nawet jak przegrają własne kraje to i tak Polak będzie dla nich czymś gorszym).
 • @kula Lis 67 11:57:14
  https://pbs.twimg.com/media/DH-fWvAW0AAvrxe.jpg
 • @ikulalibal 11:14:14
  https://pbs.twimg.com/media/DH-ocOaWAAA3y_8.jpg
 • @Husky 14:20:23
  W następnych wyborach Beata Szydło uzyska dla PiS-u o półtora razy więcej głosów.

  Także z tego powodu, że nie poparła kandydatury Tuska, a stanęła za Sarjuszem Wolskim.

  Jest u nas pewna rzesza koniunkturalnych politycznych surferów, którzy zawsze bujają się na fali, są też ci, którzy potrafią płynąć wprzód, gdy nie ma wiatru, a nawet gdy wieje w twarz. A pod prąd tylko zdrowe ryby płyną, jak nie od dziś wiadomo.

  Nie trzeba szczególnej wrażliwości i wiedzy, by widzieć, że PO to klasyczni wygodni koniunkturaliści, a PiS to ci, którzy nie boją się mieć trudno. Polacy to powoli uczą się doceniać.
 • @maharaja
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/08/24/825/374/d386b593d5de4f7583f71002e8d9d4e0.jpeg
  Starcia migrantów z policją w centrum Rzymu. Funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, butelkami i pojemnikami z gazem. W centrum Rzymu doszło w czwartek do starć między imigrantami eksmitowanymi z nielegalnie zajmowanego budynku a specjalnymi oddziałami policji, która interweniowała, by przywrócić tam spokój i usunąć ich z placu, gdzie koczowali. Około 800 osób ubiegających się o azyl, głównie z Etiopii i Erytrei, eksmitowano kilka dni wcześniej z opuszczonego biurowca, położonego niedaleko dworca kolejowego Termini. Od tamtego czasu większość z nich okupowała pobliski plac Piazza Indipendenza koczując tam z całym swoim dobytkiem. Przez kilka dni policja próbowała ich stamtąd usunąć. Policja otoczyła plac kordonem i kilka razy podejmowała próby wyparcia stamtąd imigrantów. Władze miasta uznały sytuację w tym miejscu za nie do przyjęcia z punktu widzenia warunków sanitarnych i porządku publicznego. W czwartek, gdy policjanci znów podjęli próbę usunięcia imigrantów z placu, zostali obrzuceni kamieniami, butelkami i pojemnikami z gazem. Policja użyła armatek wodnych i pałek. Jedna z kobiet odniosła niegroźne obrażenia. Doszło do chaosu i przepychanek. Aresztowano dwóch uczestników zajść. Jeden z nich został zatrzymany, gdy udzielał wywiadu telewizji.
  Imigranci rozbiegli się po okolicy. Komenda policji w wydanym oświadczeniu wyjaśniła, że jej interwencja była konieczna. Podkreśliła, że wcześniej imigranci odrzucili przedstawioną im ofertę władz Rzymu, które znalazły dla nich inne miejsce zamieszkania. Przeciwko policyjnej interwencji i użyciu sił zaprotestował włoski oddział Amnesty International. Wobec odizolowanych aktów przemocy ze strony osób, które od kilku dni śpią na ulicy w rezultacie eksmisji, reakcja policji i użyte przez nią środki były nieproporcjonalnie nadmierne i nie do przyjęcia oceniła organizacja. Politycy prawicy wyrazili solidarność z siłami porządkowymi.
  Ps..Kto finansuje Amnesty International ? Okazuje się, że najeźdźcy mają większe prawa niż rdzenni obywatele! Czekamy aż wyniosą w Brukseli tych unijnych urzędasów aby tam zamieszkać?! Jakiż cudowny obraz multikulti, demokracji w wydaniu JEWROKOMUNY ! W Europie zachodniej będą wkrótce mieli jak w RPA po apartheidzie. Proponuje eksmitować rdzennych Włochów, by zrobić miejsce tym biednym ludziom. żeby choć trochę ulżyć ich niedoli. Wszak mają do spełnienia ważną misję ubogacania seksualnego. Ech, a tu nas to tylko dyktatura, dzieci na koloniach, rodziny wspierane przez rząd. No jak to jest że w Paryżu imigranci, którzy są gośćmi śpią na ulicach i w opuszczonych budynkach. Jest to skandal i tym powinna zająć się KE a nie na chama próbuje dowalić Polsce i Węgrom. Brak radykalnych rozwiązań prowadzi do tego rodzaju niepokojów. 800 sztuk robi zadymę z policją i zatrzymano aż dwóch! Brawo policja, brawo Europo! Temat "IMIGRANCI" zakończy się w Europie zdecydowaną radykalizacją i zwrotem w stronę prawicy, a w tym skrajnej prawicy. To obecnie nieuniknione. Pewien intelektualista powiedział na temat przestępczości "uchodźców" : "Biała rasa jest cierpliwa, ale gdy już rozbudzi się jej gniew, to jest on nie do powstrzymania. Będzie krwawa rozprawa".
 • @maharaja 12:56:24
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/08/24/825/376/ed52a52d0e8a4782a3371454813b18bb.jpeg

  https://wpolityce.pl/swiat/354556-szokujace-informacje-z-belgii-wladze-zaniepokojone-radykalizacja-dzieci-w-przedszkolach

  Ks. prof. Bortkiewicz nt. radykalizacji muzułmańskich dzieci: "Niestety są to wartości zbrodnicze, wartości radykalnie obce naszej cywilizacji"
  https://wpolityce.pl/swiat/354245-ks-prof-bortkiewicz-nt-radykalizacji-muzulmanskich-dzieci-niestety-sa-to-wartosci-zbrodnicze-wartosci-radykalnie-obce-naszej-cywilizacji

  Ps... Gdyby to były chrześcijańskie dzieci to od razu byłaby procedura odebrania i umieszczenia w "porządnych" rodzinach, ciekawe dlaczego tego nie robią. A te muzułmańskie dzieci to wszystko wynoszą z domu, więc zamiast się "szokować" gotowa precyzyjna informacja komu natychmiast zrobić ostre "trzepanie" deportację: rodzina + współmieszkańcy + znajomi + meczet. Tylko sterylizacja może zapobiec dalszej produkcji małych bandytów. Radykałowie islamscy uważają za warte pochwały opasanie własnego dziecka ładunkami wybuchowymi i posłanie go w tłum, a potem zdalne spowodowanie wybuchu. Dla nas nieludzkie, a oni mają siódme niebo. A Belgowie no cóż powinni dobrowolnie poddać się eutanazji z nich już nic nie będzie.
 • @kowalskijan584 14:14:02
  100/100!
 • @Husky
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/blfi20151005162.jpg

  Komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos zapowiedział, że jeśli Polska, Węgry i Czechy nie zmienią stanowiska w sprawie relokacji uchodźców, to Komisja Europejska pójdzie dalej z procedurą o naruszenie prawa Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to skierowanie sprawy do Trybunału. Naprawdę mam nadzieję, że Polska, Węgry i Czechy ponownie rozważą swoje stanowisko. Ale jeśli się tak nie stanie, zamierzamy pójść z tą sprawą dalej oznajmił komisarz w oświadczeniu.
  Kolejny krok w prowadzonej procedurze o naruszenie prawa unijnego wobec Polski, Węgier i Czech to skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisarz wyraził niezadowolenie, że niektóre państwa unijne „ignorują to, co zostało wspólnie ustalone”. Chodzi o decyzje dotyczące relokacji, w ramach których w lipcu i wrześniu 2015 r. państwa członkowskie UE zgodziły się na przyjęcie 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Grecji. Żałuję, że niektóre państwa członkowskie nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć, że wszystkie kraje muszą wziąć odpowiedzialność i okazać solidarność, aby stawić czoło wspólnym wzywaniom oświadczył Awramopulos. Wcześniej Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała od Polski, Czech i Węgier odpowiedzi na zarzuty w sprawie niewywiązania się z obowiązku relokacji uchodźców. KE podkreśliła, że nie wycofa się z prowadzonej procedury. W środę MSZ poinformował, że Polska w odpowiedzi do KE wniosła o umorzenie przez nią postępowania o naruszenie prawa UE w związku z niewypełnieniem zobowiązań wynikających z decyzji relokacyjnych, a w przypadku jego kontynuacji jest gotowa do obrony polskiego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Uważam, że możliwość, która powinna być rozważona i ujmuję to w bardzo łagodny i dyplomatyczny sposób jest taka, żeby wszystkie państwa członkowskie zastosowały się do decyzji, które same podjęły oświadczył na konferencji prasowej rzecznik KE Alexander Winterstein.
  Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak powiedział, że Polska konsekwentnie podtrzymuje stanowisko sprzeciwiające się mechanizmowi relokacji. To rozwiązanie jest błędne i zagraża bezpieczeństwu. Po raz kolejny podkreślam, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego wskazał szef MSWiA. Zdaniem MSWiA Komisja Europejska nie wzięła pod uwagę argumentacji strony polskiej. W dokumencie wskazane zostały systemowe braki w mechanizmie wykonywania decyzji o relokacji, które według MSWiA nie pozwalają na zapewnienie odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa. Resort uważa, że mechanizmy weryfikacyjne są niewystarczające.
 • @Husky
  Policja wiedziała o planach terrorystów w Rotterdamie. Holenderska policja dostała „konkretne informacje“ od policji hiszpańskiej o planach ataku na salę koncertową w Rotterdamie powiedział dziś szef miejscowej policji Frank Paauw. Środowy koncert rockowej grupy z USA Allah-Las odwołano w ostatniej chwili. Były konkretne informacje, że zamach ma być przeprowadzony tego dnia, w tym miejscu, przeciwko tej grupie rockowej powiedział Paauw tłumacząc, dlaczego policja nakazała odwołać koncert kalifornijskiego zespołu, który miał się odbyć w sali Maassilo w portowej części Rotterdamu. W ślad za ostrzeżeniem ze strony hiszpańskiej, które nadeszło o godz. 17.30, zatrzymano w Holandii dwie osoby. Dziś holenderska policja zatrzymała 22-letniego mieszkańca prowincji Brabancja Północna. Paauw powiedział, że „jest on podejrzany o udział w przygotowaniu zamachu terrorystycznego“. Natomiast w środę w pobliżu sali Maassilo zatrzymano Hiszpana, który kierował hiszpańską furgonetką wyładowaną butlami z gazem. Był on pijany. Według policji zarówno hiszpańskiej jak i holenderskiej nie jest jednak prawdopodobne, aby ten mężczyzna stanowił zagrożenie terrorystyczne, choć nadal jest w rękach policji. W czwartek ma zostać przesłuchany. Na dziś wieczór zaplanowany jest koncert Allah-Las w jednym z warszawskich klubów.
 • @Husky
  Islamscy terroryści opublikowali nagranie. Mówią, gdzie będą kolejne zamachy. ak zwane Państwo Islamskie po raz pierwszy opublikowało w mediach społecznościowych nagranie wideo w języku hiszpańskim, w którym grozi przeprowadzeniem kolejnych ataków w Hiszpanii.
  Materiał przedstawia dwóch dżihadystów, którzy mówią po hiszpańsku z akcentem arabskim. Jeden z nich deklaruje:

  Za pozwoleniem Allaha Al-Andalus ponownie stanie się tym, czym był – ziemią kalifatu.

  Al-Andalus to arabskie określenie Półwyspu Iberyjskiego. Jest także używane jako ogólne określenie terytoriów położonych na półwyspie, które w latach 711-1492 znajdowały się w rękach muzułmanów. Rekonkwista, czyli walka odzyskanie ziem z rąk Maurów, trwała ponad 770 lat.

  Mężczyzna z odsłoniętą twarzą, podpisany jako Abu Lais Al Kurdubi, mówi z naciskiem:

  Jeśli nie możesz odbyć hidżry w Państwie Islamskim, dżihad nie ma granic, prowadźcie dżihad tam, gdzie się znajdujecie.

  Terminem hidżra w islamie określa się tradycyjnie ucieczkę wyznawców przed prześladowaniem do sanktuarium religijnego.

  Następnie Al Kurdubi dodaje:

  Chrześcijanie hiszpańscy, nie zapominajcie o krwi muzułmańskiej przelanej podczas inkwizycji hiszpańskiej. Pomścimy rzeź, którą obecnie dokonujecie na Państwie Islamskim.

  Źródła policyjne podają, iż mężczyzna, który wypowiada się na filmie, nazywa się Mahomet Jasin Ahram Perez. Ma 22 lata, urodził się w Kordobie. Jego 42-letni ojciec, Marokańczyk, obecnie przebywa w więzieniu w Tangerze w związku ze swą aktywną rolą w propagowaniu dżihadu.

  Drugiego mężczyznę, którego widać na nagraniu, zidentyfikowano jako Abu Salmana Al-Andalusa. Z twarzą zasłoniętą tak, iż widać tylko oczy, z bronią na ramieniu mówi:

  Niech Allah przyjmie poświęcenie naszych braci w Barcelonie. Nasza wojna z wami będzie trwała aż do końca świata.

  Państwo Islamskie przyznało się do zamachów w Katalonii z 17 i 18 sierpnia, w których zginęło piętnaście osób.

  Ps...Wesołego Alleluja i ta lesba co leje na ul Barcelony musicie lesby pedały się przygotować, że dżihad was wyrznie pierwszych. Jak w Hiszpanii, to luzik, oni tam po zamachu wiec poparcia dla muslimów zorganizowali z hasłami "Turyści won, refugees welcome" no to niech ich sobie willkommen Herzlich. Ja się do Hiszpanii już nie wybieram. Ich trzeba tak samo mordować, jak oni nas, oni nie rozumieją niczego jak siła i przemoc, tak ich uczą ich imamowie, tak ich nastawia do niewiernych Koran nakazujący im czynić sobie niewiernych poddanymi, wszędzie tam, gdzie nie można niewiernych zabić lub wypędzić. I żadna polityczna poprawność wobec takich oprawców nie ochroni społeczeństwa, którymi zidiociali od politycznej poprawności politycy kierują. Na muzułmanów najlepszą metodą jest rozstrzeliwanie kulami moczonymi w świńskiej krwi. Informacja o tym powinna dotrzeć oczywiście do młodzieńców islamskich zainteresowanych dżihadem !
 • @kula Lis 67 16:01:54
  Dziękuję za wartościowe - jak zawsze - uzupełnienie notki i pozdrawiam.
 • @Docent zza morza 16:15:41
  Dzięki za uznanie. Także pozdrawiam.
 • @Docent zza morza 16:15:41
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/08/Wenecja-burmistrz-Brugnalo.jpg


  „Zastrzelimy każdego kto wrzaśnie Allah Akbar”. Burmistrz Wenecji nie będzie się certolił! Luigi Brugnaro burmistrz Wenecji zapowiedział, że każdy kto na Placu Świętego Marka wzniesie okrzyk Allah Akbar zostanie na miejscu zastrzelony. Brugnaro, który jest niezależnym politykiem, znanym ze swej politycznej niepoprawności, złożył swą zapowiedź po zamachach w Hiszpanii.

  Według Times burmistrz Wenecji powiedział: Zastrzelimy każdego kto wbiegnie na Plac Świętego Marka z okrzykiem Allach Akbar.

  Zapowiedź została jednak potraktowana jako żart, tym niemniej Brugnaro przekonuje, że Wenecja jest bezpieczniejsza niż Barcelona.
  W przeciwieństwie do Barcelony, która nie zapewniła sobie ochrony, my mamy się na baczności powiedział burmistrz Wenecji na konferencji w Rimini.
  W marcu włoskiej policji udało się zapobiec zamachowi na Moście Rialto, którego chcieli dokonać islamiści pochodzący z Kosowa.

  Brugnaro na konferencji przypomniał o tym sukcesie: Aresztowaliśmy w Wenecji czterech terrorystów, którzy chcieli wysadzić Most Rialto i mówili, że chcą iść do Allaha. Teraz będziemy wysyłać do Allaha każdego, zanim uda mu się coś złego zrobić.

  Burmistrzowi nie będzie łatwo zrealizować swe zapowiedzi. Fraza „Allah Akbar” (Bóg jest wielki) jest często wypowiadana przez muzułmanów. Poprzedza ona m.in każde wezwanie do modlitwy, która odbywa się pięć razy dziennie.

  Burmistrz Florencji Dario Nardella postanowił publicznie wyszydzić Brugnariego i ruszył na niego z okrzykiem Allah Akbar wywołując śmiech u pozostałych uczestników konferencji.

  Burmistrz wielokrotnie wywoływał oburzenie wśród włoskich oficjeli. Tuż po objęcia stanowiska wycofał z weneckich szkół wszystkie książki o związkach homoseksualnych. Miesiąc później chciał zakazać parady homoseksualistów, którą określił jako „szczyt kiczu”.

  Ps...A burmistrz Barcelony, gdzie ostatnio był zamach stwierdził, "pierdolcie się, nie boimy się, przyjmiemy każdego uchodźcę niezależnie ilu naszych mieszkańców i turystów zginie"
 • @kula Lis 67 17:08:55
  //I na koniec chciałabym upomnieć się o tych, o których nikt w tej wojnie propagandowej nie pamięta – o ofiary zamachów, w Barcelonie i Paryżu, Berlinie i Brukseli, Madrycie i Londynie. Przecież to setki niewinnych ludzi, twarze, nazwiska, adresy, i tysiące okaleczonych na całe życie. Tylko w wyniku ataku w Barcelonie około pięćdziesięciu osób na zawsze pozostanie niepełnosprawnymi. Ale pośród zachodnioeuropejskich elit politycznych nikt o nich nie pamięta. Mówi się tylko o „niewinnych wspólnotach muzułmańskich” i o „dobrych chłopcach, z którymi nie wiadomo, co się stało”.//

  https://wpolityce.pl/swiat/354509-czy-europa-skazana-jest-na-islamski-terroryzm
 • Wyprany lewacki zakuty łeb niemiecki...
  https://pbs.twimg.com/media/DH-5aiAXkAAewtm.jpg
 • @kula Lis 67 10:51:24
  lewacka logika
  Bronić fanatyków -nie dbać o własną dupe.

  https://pbs.twimg.com/media/DIAljf7XUAIwxn-.jpg
 • Lewackie władze urządziły dzisiaj koncert "ku pamięci ofiar" gra Orquestra Àrab de Barcelona
  Oni tam w Barcelonie są po prostu nieuleczalni.

  https://pbs.twimg.com/media/DIAiZ7NXYAEv2la.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DIAicXeXYAEUfEQ.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DIAieb9WAAUBnDL.jpg
 • London taxi driver
  https://pbs.twimg.com/media/DIAbt0gXkAE0Z6N.jpg
 • Antyislamski ruch oporu w Polsce?
  Nie jesteśmy pierwszą cywilizacją, która zejdzie z tego świata. I nie ostatnią. Ludzi, którzy nie potrafili obronić własnych granic przed inwazją obcych zawsze czekała zagłada. Lub życie w niewoli, w narzuconym przez najeźdźcę systemie wartości.
  Wyrwanie się spod wrażej okupacji kosztuje wiele krwi i ofiar. Wiedzą o tym bardzo dobrze Polacy; Zachodnia Europa dopiero tego doświadczy.
  Czy chcemy dziś sami sobie zgotować kolejną hekatombę? Jaki los szykujemy naszym dzieciom, jakie piekło czeka polskie kobiety? Czy wchodząc do UE pisaliśmy się na dobrowolne wynarodowienie i zniewolenie, z którym walczyły całe pokolenia rodaków?
  Skoro Dekalog wadził zachodnim lewakom, będą mieli prawo szariatu. My mamy możliwość wyboru. Jeszcze mamy…
  I tak na marginesie uwaga: w Marsylii furgonetka wjechała w przystanki; jedna osoba nie żyje, jedna jest ciężko ranna. Władze francuskie ile się da wstrzymują się z informowaniem, czy incydent ten był zamachem terrorystycznym. Nieśmiało sugeruje się możliwość choroby psychicznej kierowcy. Wiadomo tylko, że furgonetka była koloru BIAŁEGO…
  To dobra wiadomość dla potencjalnych terrorystów. Wystarczy mieć ze sobą zaświadczenie o wizycie u psychiatry, żeby uniknąć odpowiedzialności za swe zbrodnie. Być może już wkrótce każdy terrorysta będzie miał (z urzędu!) przyznane świadectwo o niepoczytalności… No bo kto normalny z okrzykiem „Allah Akbar” masakruje samochodem bezbronnych mężczyzn, kobiety i dzieci?
  Jest jeszcze jedna możliwość: poddać unijne elity psychiatrycznym badaniom. Zaręczam, że efekty testów będą zaskakujące…
  PS W „Odzie do Wolności” (z tomiku „Pro publico bono”) dawno temu ostrzegałem:
  (…) Zaś o Niewoli prawda w pełni się objawi,
  Gdy najeźdźca na karku bucior swój postawi.
  Wtedy jest bieda, lament, szukanie ratunku;
  Znów najlepsi polegną na swym posterunku…
  Najtchórzliwsi wybiorą emigracji drogę…
  Najpodlejsi oddadzą się współpracy z wrogiem…
  Najliczniejsi (bezwolna, wystraszona masa)
  Będą płakać i tęsknić po minionych czasach,
  Czekając na Rycerza, co na Białym Koniu
  Nadciągnie… I wyzwoli… I przybliży do Niej…
  Naszej Wolności…
  A z cyklu – znalezione w sieci – informacje o rodzącym się antyislamskim ruchu oporu Polsce. Co ciekawe – nie ma w nim Polaków…

  https://youtu.be/BkacYAugiKg


  https://wpolityce.pl/blogi/lech-makowiecki/741-antyislamski-ruch-w-polsce
 • @Husky 21:33:27
  Ustawa 1066 daje prawo wkroczenia obcych wojsk np.nienieckich na terytorium Polski jeżeli Unia stwierdzi, że odmowa przyjęcia migrantów zagraża bezpieczeństwu całej lewackiej, pedalskiej i już zbankrutowanej JewUnii.
 • Nie dość, że muzułmanie, zamachy, to jeszcze i to...
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/07/pozar_chorwacja_wolnosc24pl.jpg

  Wskutek suszy i silnego wiatru w górach prowincji Leon na północy Hiszpanii z sześciu do ośmiu tysięcy hektarów zwiększył się w ciągu ostatniej doby obszar płonących pod kilku dni lasów. Porywy wichury utrudniają starty śmigłowcom gaśniczym. Gwałtowne rozszerzanie się pożaru lasów próbuje powstrzymać również przybyła w czwartek na miejsce kompania saperów. Uczestniczy ona m.in. w ewakuowaniu ludności z zagrożonych ogniem niewielkich wsi położonych w górach. W tym roku, do 31 lipca, zanotowano w Hiszpanii 9 303 pożary lasów. W najgorszym dotąd w obecnej dekadzie roku 2012 było ich 11 661, a w 2009 – 10 363. W porównaniu ze średnią roczną liczbą pożarów lasów z ostatnich dziesięciu lat było ich w Hiszpanii w 2017 roku o ponad 22 proc. więcej.

  źródło: PAP / Wolność24.pl
  Ps..Nic o podpalaczach nie piszą?
 • Znamy tożsamość napastnika z Warszawy.
  Tego kraju pochodzenia napastnika nikt się nie spodziewał. Nie Afganistan, nie Maroko ani też Syria, napastnik który zaatakował dziś policjanta w Warszawie pochodził z Izraela! Taką informację oficjalnie podała policja.Teraz służby podjęły działania mające na celu sprawdzić, czy 24 letni mężczyzna jest w pełni poczytalny. Przypomnijmy, w godzinach popołudniowych policja zatrzymała w Warszawie na Nowym Świecie agresywnego mężczyznę o ciemnej karnacji. Nieoficjalne informacje mówiły, iż prawdopodobnie jest to młody przestępca arabskiego pochodzenia. Miał ranić nożem jednego z funkcjonariusza. Telewizja Superstacja podawała również informację, że w chwili ataku, zamachowiec miał przy sobie także pistolet. Podejrzewano, iż atak mógł być związany z koncertem kalifornijskiego zespołu Allach-Las. To ten sam zespół, którego wczorajszy koncert w Rotterdamie został odwołany, po tym jak holenderska policja odkryła w pobliżu sali koncertowej furgonetkę z butlami gazowymi. Takimi samymi jakich chcieli użyć zamachowcy w Hiszpanii.

  źródło: PAP / Wolność24.pl
  Ps...Młodych ludzi w Izraelu od dziecka szkolą, że Polacy są gorsi od Niemców więc się nie dziwmy…Kurcze dobrze, że go nie zastrzelili, bo byśmy byli jako naród posądzeni o antysemityzm. A może był to żydek z Mossadu robiący dla ciemnego luda za "Palestyńczyka"?
 • @Husky
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/lekarz-uchodzcy-maszewski-sxc3.jpg

  SZOK! Niemcy robią eksperymenty na ludziach. Podają hormon, aby byli milsi dla uchodźców! Choć brzmi to nieprawdopodobnie, naukowcy ze szpitala uniwersyteckiego będącego częścią jednej z największych niemieckich wyższych uczelni - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn prowadzą badania nad możliwością zwalczania ksenofobii i niechęci wobec imigrantów przy pomocy... terapii hormonalnej. Wyniki badań zostały już opublikowane na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Grupa naukowców z Bonn badała, w jaki sposób można zmniejszyć u ludzi przejawy ksenofobii, a wzmocnić altruizm. Badacze doszli do wniosku, że znacznie wpływa na to odpowiednie wykorzystanie hormonu oksytocyny. Terapia hormonalna znacznie zwiększa ich zdaniem chęć oddawania pieniędzy potrzebującym, w tym w szczególności imigrantom i uchodźcom nawet u osób, które początkowo deklarowały się z krytycznego, bądź zdecydowanie sceptycznego stosunku do imigrantów. Szczegóły szokującego eksperymentu opisuje branżowy serwis sciencedaily.com. Okazuje się, że naukowcy z Bonn rozważali, czy odpowiednia dawka oksytocyny może przyczynić się do akceptacji imigrantów przez społeczeństwo. Przeprowadzono nawet w tym celu eksperyment. Badanym podano hormon sztucznej oksytocyny, a następnie obserwowano ich reakcję. Jak informuje portal swiato-podglad.pl eksperyment został przeprowadzony na 138 uczestnikach narodowości niemieckiej. Jak wyglądało całe badanie? Początkowo uczestnicy musieli wysłuchać serii historii dotyczących osób potrzebujących. W tym czasie na ekranach monitorów wyświetlano im informacje na temat potrzeb poszczególnych osób oraz zdjęcia potrzebujących. Połowa potrzebujących była ubogimi Niemcami, natomiast resztę stanowili imigranci i uchodźcy. Historie były dość ogólne. Badanych informowano na przykład, że widoczna na zdjęciu osoba potrzebuje konkretnej sumy pieniędzy, aby kupić jedzenie. Każdy z uczestników eksperymentu miał do dyspozycji 50 euro, które mógł przekazać potrzebującym, lub zachować dla siebie, jeśli nie zdecydowałby się wesprzeć żadnej z ukazywanych na zdjęciach osób. Eksperyment podzielono na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy badania zdecydowali się na przekazanie o 20% więcej pieniędzy imigrantom, niż widocznym na zdjęciach biednym Niemcom. Badani wypełniali również ankiety dotyczące swoich przekonań i postaw wobec kryzysu migracyjnego i uchodźców. W drugiej części badania, jego uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwszej zaaplikowano dawkę oksytocyny (hormon podawano w postaci aerozolu wstrzykiwanego do nosa). Druga grupa otrzymała jedynie placebo. Następnie wszyscy uczestnicy badania, ponownie mieli za zadanie zapoznać się z historiami potrzebujących i zdecydować o ewentualnym przekazaniu konkretnym osobom pieniędzy. Jak informuje sciencedaily.com okazało się, że grupa osób, której podano oksytocynę była zdecydowanie bardziej hojna. Naukowcy przyjęli założenie, że podanie oksytocyny przyczyniło się do zwiększenia hojności badanych, jednak niemożliwe było wywołanie wśród uczestników badania konkretnych uczuć i zachowań. Wobec takich wyników badań, grupa naukowców postanowiła rozszerzyć swój eksperyment. Następna grupa uczestników badania, poza wysłuchaniem historii potrzebujących i oglądaniem zdjęć, otrzymywała także dodatkowo informację na temat tego, ile pieniędzy danemu potrzebującemu przekazały badane wcześniej osoby. Schemat badania był identyczny, jak poprzednio, a uczestników również podzielono na grupy i tylko jednej podano hormon oksytocyny.

  Wyniki wprawiają w osłupienie!
  Okazuje się, że nawet te osoby, które początkowo w ankiecie określały się, jako negatywnie nastawione do imigrantów, ostatecznie decydowały się na przekazanie właśnie imigrantom o 74% więcej pieniędzy niż uczestnicy pierwszej fazy eksperymentu. Naukowcy uznali zatem, że postawa innych, zwłaszcza naszych bliskich czy znajomych, odpowiednio połączona z podaniem hormonu oksytocyny ma ogromny wpływ na nastawienie wobec imigrantów oraz chęć dzielenia się pieniędzmi z potrzebującymi. Oksytocyna to hormon, który uwalnia się do krwi i mózgu u ssaków w trakcie porodu. To właśnie oksytocyna odpowiada m.in. za stymulację produkcji mleka u matek i potocznie określany jest mianem „hormonu przytulania”. Lekarze dowodzą, że to oksytocyna znacząco wpływa na więź matki z dzieckiem, a także może wpływać na budowanie relacji międzyludzkich. Portal niezalezna.pl dotarł do pełnej treści raportu z badania. Można się z nim zapoznać w języku angielskim:


  http://www.pnas.org/content/early/2017/08/08/1705853114.full

  Wkrótce na naszych łamach podamy więcej informacji na temat szokujących eksperymentów niemieckich naukowców oraz bardziej szczegółowo omówimy wyniki badań z Bonn.

  Źródło: sciencedaily.com


  Ps...Szykują sobie niewolników 21 wieku...i później podają takie rzeczy w szczepionkach niby na grypę i po robocie...mamy nowy rodzaj niewolnictwa.....wiecznie zadowolonego niewolnika, który nie reaguje na nic, jest wyprany z uczuć..o to im chodzi, żeby zrobić z nas ZOMBI. Chyba czują, że dziedzictwo doktora sturmbannfuehrera Mengele zobowiązuje. Zachodnie społeczeństwa już przeszły terapię hormonalną przez obcięcie jaj. Tym razem eksperymentują na razie na swoich. Przytulanie uchodźcy jest bardzo ważne szczególnie gdy wsiada do kradzionego samochodu albo jak biega po ulicy z nożem. Laktacja też, bo trzeba islamów karmić niemieckim mlekiem. Widać, że Makrela też brała udział w eksperymencie. W Niemczech nadchodzi komuna? Władze konfiskują własność obywateli i przekazują ją imigrantom. Przecież Jewropa zachodnia zaakceptowała ciapatych, tylko ciapaci nie zaakceptowali białych wałachów, którym naukowcy ucięli jaja, ale jaja i to jest ta zachodnia lewacka jewropejska cywilizacja. Zaraz pewnie zaczną dodawać oksytocynę do wodociągów, puszczając na okrągło agitkę w telewizji o biednych murzyniątkach. Czy ktoś badając wodę pitną spotkał się z takimi hormonami jak estrogen czy testosteron?Ilość zchłopionych kobiet i zdziewiczałych mężczyzn powinna chyba na to wskazywać. No nie? Lidl, Kaufland prowadzi eksterminację Polaków pakując do produktów żywnościowych śmiecie z odpadów fosforowych, głównie do cukru, do chemii gospodarczej oraz do płynów które zmniejszają ph wody. Wykryty w żywności ortofosforan sodu to nadciśnienie, rak skory, rak żołądka, pękające żyły i krwawienia. Podsumowując skraca życie o 5-6 lat.
 • @Husky
  A nie pracują nad hormonem jak lewaka zamienić w kozę ? Toż to dopiero byłoby osiągnięcie, i to na miarę obecnych czasów ......A teraz na poważnie. To są początki projektu wyhodowania spolegliwej tłuszczy, którą można sterować i wykorzystywać do własnych celów. Działania haniebne i cały cywilizowany świat powinien "opluć" te niemieckie działania. Od dzisiaj bacznie czytam wszystkie etykiety na produktach żywnościowych i nie kupuję niemieckich.....cholera wie, czy na rynek polski nie dodają do żywności oksytocyny. Co do najeźdźców muzułmańskich to mam tak wyrobiony pogląd, że nawet dawka hormonu jak dla słonia,, nie jest w stanie tego zmienić, ale będąc już babcią, żadne laktacje nie są mi już potrzebne do szczęścia....a tak na poważnie to taka niepotrzebna ingerencja hormonalna w organizm, jest szkodliwa i może wpływać na zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowań na raka.
 • @Docent zza morza
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/08/imigranci_wolnosc24.jpg

  Po jednej zdecydowanej interwencji włoskie MSW odpuszcza uchodźcom! Nikt ich już nie wyrzuci z nielegalnie zajmowanego mieszkania na bruk! Migranci i uchodźcy we Włoszech nie będą więcej wyrzucani z nielegalnie zajmowanych budynków, jeśli wcześniej nie zostanie im zagwarantowane inne miejsce zamieszkania – postanowiło MSW w Rzymie zapowiadając zmianę zasad postępowania w takich przypadkach. Decyzja może mieć związek ze zdecydowaną interwencją włoskich służb, której dokonał kilka dni temu w stolicy. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, o którym informują w sobotę media, dach nad głową będzie zapewniany tym migrantom, którzy mają prawo do opieki i ubiegania się o azyl. Decyzja ta została podjęta po tym, gdy w Rzymie doszło w czwartek do poważnych starć między policją a kilkuset uchodźcami, głównie z Erytrei i Etiopii, których siłą eksmitowano z nieużytkowanego budynku koło dworca Termini. Imigranci z Erytrei i Etiopii okupowali w centrum Rzymu plac Niepodległości i budynek przy ul. Curtatone. Włoskie media podają, że mieszkało tam kilkaset osób, na placu natomiast było około setki koczowników.

  Na znak protestu przeciwko wyrzuceniu z biurowca migranci koczowali kilka dni na placu, a gdy policjanci podjęli próbę ich usunięcia stamtąd, zaatakowali ich. Funkcjonariusze odpowiedzieli użyciem armatek wodnych. Komenda Główna Policji poinformowała, że przeprowadzenie interwencji było konieczne. Według mediów w czasie zamieszek doszło do użycia siły po obu stronach. Aresztowano czterech migrantów, którzy atakowali policjantów. Wiele kościelnych i humanitarnych organizacji stanęło w obronie wyrzuconych ludzi, wśród których są kobiety i dzieci. Dziennik „La Repubblica” podkreśla, że decyzja MSW zabraniająca przeprowadzania eksmisji w przypadku braku miejsc zastępczych dla migrantów to próba znalezienia równowagi między poszanowaniem praworządności i ochroną tych, którzy nie mają dachu nad głową. Rozporządzenie ma zostać wysłane w najbliższych dniach do władz lokalnych w całym kraju. Na sobotę zapowiedziano w Rzymie marsz protestacyjny przeciwko eksmisji z budynku koło dworca. Mają w nim wziąć udział niektórzy z wyrzuconych stamtąd migrantów oraz działacze ruchów i organizacji społecznych, upominający się o ich prawa. Na przebiegiem manifestacji będą czuwać wzmocnione patrole sił porządkowych.

  Źródło: wolnosc24.pl
 • @Docent zza morza
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/08/Abu-Ramadan-libijski-duchowny.jpg
  Muzułmański duchowny nawoływał do zniszczenia Szwajcarów, a ci mu płacili. Za swe modły o zagładę dostał ponad 600 tys. dolarów pomocy socjalnej! Libijski imigrant i duchowny, który nawoływał do zniszczenia chrześcijan, żydów, Hindusów i Rosjan dostał w ciągu 13 lat ponad 620 tys. dolarów zasiłków od pomocy społecznej informuje Russia Today. Russia Today rozmawiała z Georgem Häslerem producentem telewizyjnym programu „Rundschau”, który wraz z gazetą „Tages Anzeiger” prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie działania w Szwajcarii pochodzącego z Libii imama. Producent i gazeta ustalili, iż w ciągu 13 lat muzułmański duchowny pobrał ponad 600 tys franków zasiłków społecznych. Szwajcarska stacja telewizyjna SRF nagrała i udostępniła fragmenty modłów jakie Rabu Amadan odprawiał w meczecie: O Allahu, proszę cię o zniszczenie żydów, Chrześcijan, Hindusów, Rosjan i szyitów. Boże proszę cię o zniszczenie ich wszystkich i przywrócenie islamowi dawnej chwały. Dziennikarze, którzy przeprowadzili śledztwo w sprawie duchownego ustalili, że przez 19 lat nie nauczył się ani niemieckiego, ani francuskiego. Tym samym nie mógł znaleźć żadnej pracy. A skoro nie miał pracy, to należał mu się zasiłek. Abu Ramadan przybył do Szwajcarii w 1998 roku gdzie uzyskał azyl. Duchowny twierdził, że musiał uciekać ze swojego kraju z powodu prześladowań jakie spotkały go za szerzenie propagandy Bractwa Muzułmańskiego. Mając status uchodźcy i prawo pobytu Ramadan praktycznie nigdy nie podjął żadnej pracy. Odprawiał jedynie modły w miasteczku Biel i Neuchâtel. Pojawiał się też w programach religijnych libijskiej stacji Tanaush TV. Od 2004 roku przebywa na zasiłku. Dziennikarze twierdzą, iż mają jego zdjęcia z pobytu w luksusowych hotelach, w których przebywał, gdy towarzyszył pielgrzymom w drodze do Mekki. Islamski duchowny broni się i twierdzi, że respektuje inne religie W oświadczeniu dla „Tages Anzeiger” napisał: Miłość, tolerancja, szczodrobliwość są mym drogowskazem w relacjach z muzułmanami i nie-muzułmanami. Tymczasem z nagrań udostępnionych przez szwajcarską telewizję wynika iż według imama „każdy kto zaprzyjaźnia się z niewiernym będzie przeklęty, aż do Dnia Sądu Ostatecznego”. Władze Szwajcarii wszczęły dochodzenia w sprawie duchownego. Szefowie departamentu pomocy społecznej kantonu, w którym mieszka Abu Ramadan wzywają do deportowania go.
 • @Docent zza morza
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/08/rodzina.jpg

  To się dzieje w Wielkiej Brytanii. Państwo funduje imigrantom hotele, a dziewięciosobowa brytyjska rodzina musi mieszkać w namiocie! W Wielkiej Brytanii nie wszyscy dostają mieszkanie za darmo. Niedawno dach nad głową straciła 9-osobowa rodzina, która została zmuszona, aby zamieszkać w namiocie w cudzym ogrodzie. Wielka Brytania wie, jak zadbać o imigrantów, jednak nie zawsze potrafi zapewnić godne życie własnym obywatelom. 26 – letni Gareth Agius i jego 9-osobowa rodzina zostali zmuszeni, aby zamieszkać w 5-osobowym namiocie na cudzym ogródku, po tym jak zostali eksmitowani ze swojego domu w miejscowości Hull. W tym samym czasie brytyjskie władze przeznaczyły 28 tysięcy funtów na utrzymanie syryjskiej rodziny, która zamieszkała w hotelu Staffordshire County. Według miejscowych przepisów, urzędnicy nie mogą bowiem wynająć prywatnej nieruchomości, w której mogliby zakwaterować imigrantów. Przez to zmuszeni są wynajmować hotel. Szkoda, że prawo to nie dotyczy również Brytyjczyków…Mężczyzna, który obecnie pracuje u swojego wujka w firmie dystrybującej gazowane napoje twierdzi, że jest u kresu wytrzymałości, nigdy nie sądził bowiem, że znajdzie się kiedyś w tak desperckiej sytuacji.
  „Żyjemy teraz w 5-osobowym namiocie na ogródku u matki mojej partnerki w Bilton Grange” – żalił się mężczyzna – „Muszę przyznać, że popełniliśmy błędy, a system jest bardzo skomplikowany i mylący, ale to nie znaczy, że zasłużyliśmy, aby żyć w ten sposób”. Agius nie jest biologicznym ojcem siedmiorga dzieci, jednak stwierdził, że odkąd poznał panią Hooper, traktuje je jak swoje własne. Dzieci są w wieku między 9 a 18 lat. Najstarsze z nich mieszka w domu z babcią, jednak reszta musi mieścić się w tym niewielkim namiocie. Jak większość bezdomnych, Gareth i jego rodzina czują się porzuceni. „Służby socjalne nie interesują się nami i czujemy się zapomniani” – powiedział -„Jestem na skraju wytrzymałości”. „Byłem na złej drodze, zanim poznałem Kay, paliłem zioło, ale ona mi pomogła, wtedy postanowiłem, że będę dobrym ojcem dla jej dzieci.” wspomina Agius. Mężczyzna powiedział, że jego partnerka korzystała ze wsparcia socjalnego, kiedy poznał ją 7 lat temu, jednak miał nadzieję, że uda im się osiągnąć moment, w którym nie będą już go potrzebować. ” Mieszkając w Bransholme otrzymywaliśmy dodatek mieszkaniowy w wysokości 80 funtów tygodniowo, ale niedługo potem przydzielono nam mieszkanie komunalne w Gipsyville w zachodnim Hull, którego według mnie wcale nie potrzebowaliśmy, a które kosztowało nas 180 funtów” – opowiada mężczyzna – „Kiedy tygodniowa opłata za mieszkanie wynosiła 80 funtów, pokrywało ją wsparcie socjalne, ale kiedy zamieszkaliśmy w nowym mieszkaniu komunalnym popadliśmy w dług.”
  Para, która nie była w stanie opłacić tak wysokiego czynszu musiała ponownie zmienić miejsce zamieszkania. Tym razem rodzinie przydzielono zakwaterowanie w domu tymczasowym w Princes Avenue.
  „To było straszne miejsce, gdzie roiło się od mysz” wspomina Agius – „ ostatecznie wylądowaliśmy w połnocnym Bransholme, gdzie spędziliśmy prawie pięć lat.” Jednak w pewnym momencie wszystko zaczęło się układać – „Dotarliśmy do punktu, w którym dzieci były dobrze wychowane, a ja miałem pracę. Czułem, że osiągam cele jakie sobie wyznaczyłem. Ustatkowałem się i byliśmy bardzo szczęśliwi” przyznaje Gareth. Rodzina nie zdawała sobie jednak sprawy, że spółdzielnia mieszkaniowa nie złożyła wniosku o zwolnienie ich z dodatku mieszkaniowego i dług narastał. „Pewnego dnia powiedziano mi, że jestem dłużny 6 tysięcy funtów i zagrożono mi eksmisją.” wspomina mężczyzna. „Zacząłem pracować u wujka i zdołałem jakoś zmniejszyć dług do 2 tysięcy funtów, ale oni chcieli pieniędzy jeszcze szybciej”. Agius powiedział, że zażądano od niego 400 funtów tygodniowo, ale on zarabiał jedynie 270 – „skontaktowałem się z nimi i poprosiłem o pomoc” wspomina. „Trwało już jednak śledztwo w tej sprawie i powiedziano nam, że jesteśmy bezdomni, ale z własnego wyboru, bo nie płaciliśmy zaległości. Byłem zdruzgotany”. Rodzina usłyszała, że ma się wynieść z domu w Greenwich Avenue w ciągu tygodnia „Otrzymaliśmy wniosek mieszkaniowy od pana Aigusa, jednak nie został on złożony bez wymaganych dokumentów uzupełniających” – stwierdził rzecznik rady miasta Hull. – „kontaktowaliśmy się z nim wcześniej, aby go o tym poinformować i wytłumaczyć, że bez tego wniosek nie może być dalej rozpatrywany.” Jednak rada miasta poinformowała, że wciąż istnieją dostępne opcję dla rodziny Agiusa. „Wzywamy pana Agiusa, aby skontaktował się z nami w możliwie najkrótszym czasie. Pomożemy mu wypełnić i przesłać formularz we właściwy sposób, a następnie poinformujemy go o dostępnych opcjach”.

  Źródło: Daily Mail


  http://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2017/08/11/1614437192531622845/636x382_MP4_1614437192531622845.mp4
 • @Docent zza morza
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/07/imigranci_hotel_wolnosc24pl.jpg

  Zakwaterowanie uchodźców kosztowało podatników fortunę. Brytyjczycy w szoku. Zobacz, ile zapłacili za hotel dla rodziny z Syrii. 28 tysięcy funtów, tyle kosztowało brytyjskich podatników utrzymanie syryjskiej rodziny, która zamieszkała w hotelu Staffordshire County.
  Nie planują podjąć żadnej legalnej pracy, ubiegają się o azyl na terenie Wielkiej Brytanii i tak żyją od 10 miesięcy. 8 osobowa rodzina żyje wyłącznie z socjalu, czym rozwściecza lokalną społeczność. „Wykorzystywanie pieniędzy podatników do tego, by ktoś mieszkał sobie w hotelu jest śmieszne. Urzędy nie reagują, a my mieszkańcy musimy się z tym pogodzić” mówią lokalni Brytyjczycy. Ojciec rodziny bez problemu mógłby podjąć pracę. Doskonale zna bowiem język angielski. W 1998 roku studiował na wyspach, by później powrócić do Syrii i założyć rodzinę. Do Staffordshire County przybyli jako uciekinierzy przed wojną z Syrii. „Mamy obowiązek chronić tą rodzinę przed działaniami wojennymi. Musimy ich utrzymywać, bo sytuacja w ich kraju nie pozwala na powrót do domu” powiedział Mark Sutton, miejscowy urzędnik. Według brytyjskich przepisów, urzędnicy nie mogą wynająć prywatnej nieruchomości, w której mogliby zakwaterować imigrantów. Przez to zmuszeni są wynajmować hotel.

  źródło: express.co.uk


  Ps...Niech wszystkich Syryjczyków sprowadzą do UK. Taka oferta na pewno każdemu Syryjczykowi się spodoba bez względu na to, czy jest narażony na działania wojenne, czy nie. Anglicy razem z USA robili "kolorową rewolucję" przeciw Assadowi i finansowali, zbroili i szkolili islamskich obcinaczy głów w Syrii. 28000 funtów to i tak rażąco niska cena za zbrodnie na Syrii jakie Brytyjczycy popełnili. Dlatego nie żal mi ich!
 • @Docent zza morza
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/08/stary-port-marsylia1.jpg

  Kolejny atak terroru? Nożownik zaatakował w Marsylii. Trzy osoby ranne. Sprawca zatrzymany. Trzy osoby zostały ranne w ataku nożownika w Marsylii. Napastnik został zatrzymany. Według francuskiego Le Point sprawca ataku w Marsylii jest chory psychicznie. To kolejny tak za pomocą noża, czy innego ostrego narzędzia do jakiego doszło w ciągu ostatniej doby. W Warszawie Palestyńczyk Ibrahim H. z Izraela uzbrojony w nóż i pistolet zaatakował policjantów. Jeden funkcjonariusz został ranny. Sprawcę aresztowano.
 • @Husky
  Włochy: Polka brutalnie zgwałcona przez imigrantów. Jej mąż dotkliwie pobity. Policja szuka czterech Afrykańczyków!
  Przez AAP - 26 sierpnia 2017 W nocy we włoskim Rimini doszło do tragedii. Podczas spaceru po plaży zgwałcona została Polka. Policja szuka czterech napastników z północnej Afryki. Nasza rodaczka wraz z mężem wybrała się późnym wieczorem na plażę. Para została zaatakowana przez czterech imigrantów, którzy najpierw dotkliwie pobili mężczyznę, a później na jego oczach dokonali wielokrotnego gwałtu na jego żonie. Dramat trwał do samego rana. Po ucieczce zwyrodnialców ofiary zdołały powiadomić policję. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Policja zadeklarowała, że zrobi wszystko, aby ująć sprawców. Funkcjonariusze proszą mieszkańców, żeby ci przekazywali wszelkie cenne informacje na temat horroru, jaki rozegrał się w nocy. Władze Rimini wyraziły swoje ubolewanie i przekazały Polakom wyrazy współczucia. Zapewniły jednocześnie, że otoczą ich opieką i postarają się nieść każdą możliwą pomoc.

  Źródło: tvp.info.pl
 • @Husky
  Za rok,-góra 2-Unię dopadnie następny kryzys i to już będzie Unii -OSTATNI-kryzys...Grecji, Hiszpanii, Irlandii- najbardziej i całej strefie monetarnej euro-kończy się kasa -pożyczona w 2013 roku. polska pożyczyła-chyba na wieczne oddanie 6.27 miliarda euro,łącznie fundusz ratunkowy wyniósł ponad 340 miliardów euro. Bez cudzej kasy EU-nie pociągnie dłużej....

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31